home | projecten | lezingen | bureau | contact |
Vorige | | Volgende

BEDIJKTE MAAS
Ontwerpend onderzoek naar de ophogingsmogelijkheden van de 'kwetsbare trajecten' van de Bedijkte Maas, 2016, lopend onderzoek

 

 

Pleidooi om de waterkering van de Bedijkte Maas, niet als één doorgaande dijk te beschouwen, maar als een afwisseling van verschillende dijktypen, met een eigen karakter, specifieke kenmerken en kwaliteiten en markante plekken

Van Paridon x de Groot voert in samenwerking met INFRAM, in opdracht van de werkgroep Bedijkte Maas, ruimtelijk onderzoek uit naar de ophogingsmogelijkheden van de ‘kwetsbare dijktrajecten’ van de Bedijkte Maas. De ‘kwetsbare dijktrajecten’ zijn trajecten waar het moeilijk is een dijkverhoging te realiseren, zonder aantasting van de aanwezige ruimtelijke en (cultuur)historische kwaliteiten.

Hiervoor zijn de 28 kwetsbare dijktrajecten samen met de werkgroep bezocht. Voor elk traject is een ‘Dijkpaspoort’ opgesteld met de kenmerken en kwaliteiten van het specifieke traject. Op basis van de paspoorten zijn de trajecten ingedeeld in verschillende ‘Dijktypen’. Voor deze typen is op principeniveau onderzocht wat de consequenties (ruimtelijk, functioneel, technisch) zijn van de ophoging van de dijk.

Het onderzoek leidt tot het inzicht dat de term ‘kwetsbaar’ de lading van de trajecten niet geheel dekt. Het woord duidt op ‘zwakte’, terwijl het een aantal zeer bijzondere trajecten betreft, die de kwaliteit en eigenheid van het Bedijkte Maas landschap dragen. Het koesteren van de kwaliteiten en bijzonderheid staat voorop. Dit betekent niet dat er geen ophogingsmogelijkheden zijn. Met een zorgvuldige aanpak van de verhoging, in samenhang met de rivierverruimende maatregelen, kunnen kwaliteiten worden behouden én versterkt.

 

 
type Ruimtelijk onderzoek
locatie De bijzondere dijktrajecten van de Bedijkte Maas / Heusden tot Ravenstein
opdrachtgever Werkgroep Bedijkte Maas: Waterschappen (WSRL, WAM, WSBD), Provincies (GLD, NB) en gemeenten (Oss, West Maas en Waal)
ism INFRAM
datum 2016Vorige | | Volgende