home | projecten | lezingen | bureau | contact |
Vorige | |

LANDBOUW HAARLEMMERMEER
Visie op de landbouw in de Haarlemmermeer 2030, 2011

Van Paridon x de Groot Landschapsarchitecten ontwikkelde in samenwerking met ROM3D een toekomstvisie voor de landbouw in de Haarlemmermeer tot 2030.

In de Haarlemmermeer staan omvangrijke ruimtelijke ontwikkelingen op stapel, die ook grote invloed hebben op de toekomst van de landbouw. De hoge stedelijke druk gaat bijvoorbeeld gepaard met afname van landbouwgrond, de opkoop van gronden en onzekere ruimteclaims. Daarnaast spelen opgave rond bijvoorbeeld de waterkwaliteit en verzilting. Alle ontwikkelingen zetten de landbouw in de polder onder druk.

VPxDG en ROM3D zijn gevraagd, als input voor de structuurvisie, een perspectief voor de landbouw te ontwikkelen. De studie leidt tot kaders én kansen waarmee de landbouw - weliswaar met minder grond - zowel de economische, landschappelijke als culturele drager van de polder kan blijven.

 

Lokaal en mondiaal

De Haarlemmermeer is vanuit Europees en mondiaal perspectief een top-landbouwgebied. De polder bevindt zich in het brandpunt van de internationaal vermaarde Nederlandse landbouw. Door de ligging nabij Schiphol en met grote buurman Amsterdam en een scala aan kleinere steden met een kapitaalkrachtige bevolking kan dit verder worden benut. Wereldwijd is er de komende twintig jaar zeer veel behoefte aan kennis en innovatie op landbouwgebied. Men spreekt wel over metropolitane landbouw waarbij moderne hoogproductieve landbouw een rol speelt bij het voorzien van de stedelijke bevolking van vers en hoogwaardig voedsel, sierproducten en agrogrondstoffen. De Haarlemmermeer is daarbij een unieke plek om onze agrokennis in de praktijk aan het werk te laten zien aan de rest van de snel verstedelijkende wereld.

 

Ruimtelijke ontwikkelingen geprojecteerd op het huidige landbouwareaal

 

Erven en linten

Op dit moment is vanuit de boeren behoefte aan meer ontwikkelruimte op de erven. Schaalvergrotende boeren willen graag nieuwe grote stallen en schuren kunnen bouwen; verdiepende boeren hebben ruimte nodig voor bijvoorbeeld de verwerking van producten (aardappelwasserij, verpakkingsfabriekje); verbredende boeren voor aanvullende voorzieningen (huisjes, camperen, vergaderruimte, winkel, restaurant, etc.); maar ook stoppende boeren zouden graag ruimte krijgen voor bijvoorbeeld een extra woning of andere functies om het stoppen financieel mogelijk te maken. De visie schetst de mogelijkheden om ontwikkelingen te koppelen aan de versterking van de erf- en landschapskwaliteit.

 

 

Drager cultuurlandschap en identiteit

Landbouw is meer dan alleen productie, werkgelegenheid en economie. De landbouw is ook drager van het cultuurlandschap en van sociale en culturele waarden. Zij zorgt in de Haarlemmermeer voor rust en ruimte in een sterk verstedelijkte omgeving en is van wezenlijk belang voor de identiteit van het gebied. In eerste instantie is dit het geval voor de mensen die in het gebied leven, wonen en werken. De polder met landbouw is de omgeving waarin zij geworteld zijn, waar ze recreëren en wat het decor is waar ze wonen. Anderzijds is het gebied door de landbouw zeer herkenbaar voor alle Nederlanders en buitenlanders die dit landschap vanuit de lucht of van de grond beleven. De landbouw in de Haarlemmermeer draagt bij aan het gevoel van thuiskomen of aankomen in Holland.
(foto: Theo Baart, Bouwlust) 

 

Kaders en kansen

De metropolitane regio biedt de landbouw in de Haarlemmermeer hele specifieke kansen, maar ook bedreigingen (grote stedelijke en recreatieve claim op grond en daarmee hoge prijzen, de verziltingsproblematiek). De visie schetst kaders die van belang zijn om de boeren zekerheid voor de toekomst te bieden.

Uiteindelijk is het aan de ondernemers zelf om op de drijvende krachten in de regio in te spelen en hierin hun eigen weg te zoeken. Er zijn hier zowel kansen voor zowel schaalvergroting, het groeien in de keten, vernieuwing als verbreding. Er is niet één richting voor de toekomst, de manieren van bedrijfsvoeren kunnen en moeten naast elkaar gaan plaatsvinden.

 

 


type Landschap, Landbouw, Strategie
locatie Polder Haarlemmermeer
opdrachtgever Gemeente Haarlemmermeer
ism Willem Rienks (ROM3D) Landbouwadvies
datum 2011Vorige | |